Skip to content Skip to footer
Bereken zelf je prijs
Geen opstartkosten
Hoge kwaliteit en afwerkingsgraad
Lokaal geprint in België
0 items - €0,00 0

Algemene voorwaarden

Definities

 1. 3D Printer Services: Yannick Deleersnyder, gevestigd te Veerle onder ondernemingsnummer 0677453443.
 2. Klant: degene met wie 3D Printer Services een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: 3D Printer Services en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens 3D Printer Services.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van 3D Printer Services zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt 3D Printer Services zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt 3D Printer Services slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Artikel 4 – Prijzen

 1. Alle prijzen die 3D Printer Services hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die 3D Printer Services hanteert voor zijn producten en diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan 3D Printer Services te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die 3D Printer Services niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolgd is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door 3D Printer Services vastgesteld op grond van de werkelijke bestede uren.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van 3D Printer Services, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door 3D Printer Services een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgewerken, zijn overeengekomen.
 8. 3D Printer Services is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient 3D Printer Services de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. 
 11. 3D Printer Services heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal 3D Printer Services prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met 3D Printer Services op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 

Artikel 5 – Betalingen en betalingstermijn

 1. 3D Printer Services mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat 3D Printer Services de klant een aannaming hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. 3D Printer Services behoudt zicht het recht voor een om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 6 – Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is 3D Printer Services gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handeltransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan 3D Printer Services.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag 3D Printer Services zijn verplichtingen opshorten tot dat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van 3D Printer Services op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door 3D Printer Services, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan 3D Printer Services te betalen.

Artikel 7 – Recht van Reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is 3D Printer Services gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. 3d Printer Ervices roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddelijk te retourneren aan 3D Printer Services, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant. 

Artikel 8 – Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • Het product niet is gebruikt
  • Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  • Het geen product is dat speciaal voro de consument op maat is gemaakt of aangepast
  • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen
  • De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud
  • Het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
  • Het product geen los tijdschrift of losse krant is 
  • Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  • Het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
  • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  • Het geen dienst betreft die met instemming van de klant voleldig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien.

Verder zijn uitgezonderd:

 • Sociale dienstverlening en gezondheidszorg
 • Gokactiviteiten
 • Financiële diensten
 • Pakketreizen
 • Passagiersvervoersdiensten
 • Onroerende zaken
 • Overeenkomsten waarbij een notaris nodig is 
 • Verkoop van producten via de telefoon of via internet (koop op afstand)
 • Overeenkomsten voor een bedrag van minder dan 50 euro excl. BTW.
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in led 1 genoemd, vangt aan:
  • Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • Zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
  • Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via het contactformulier op de website: www.3dprinterservices.be
 3. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan 3D Printer Services, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 9 – Vergoeding van bezorgkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de bestelling voor rekening van de consument. 

Artikel 10 – Opshortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voorvloeiende verbintenis op te shorten.

Artikel 11 – Retentierecht

 1. 3D Printer Services kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van 3D Printer Services heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan 3D Printer Services.
 3. 3D Printer Services is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van et gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 12 – Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan 3D Printer Services te verrekenen met een vordering op 3D Printer Services.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 1. 3D Printer Services blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van 3d Printer Serices op grond van wat voor met 3D Printer Services gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan 3D Printer Services zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderzinds bezwaren.
 4. Indien 3D Printer Services een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft 3D Printer Services het recht om schadevergoeding , gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 14 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij 3D Printer Services, tenzij partijen anders zijn overeengekomen
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft 3D Printer Services het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te laten betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolgd dat de klant een verlate levering niet aan 3D Printer Services kan tegenwerpen.

Artikel 15 – Levertijd

 1. De door 3D Printer Services opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uidrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan 3D Printer Services door 3D Printer Services schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmim het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij 3D Printer Services niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 16 – Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 17 – Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 18 – Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan 3D Printer Services niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorg draagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan 3D Printer Services, bij gebreke waarvan 3D Printer Services niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 19 – Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • Zaken van 3D Printer Services die bij de klant aanwezig zijn
  • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van 3D Printer Services de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 20 – Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 21 – Montage/installaite

Hoewel 3D Printer Services zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Artikel 22 – Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor 3D Printer Services enkel een inspannignsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gvolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diestal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het prodcut ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Artikel 23 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. 3D Printer Services voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. 3D Printer Services heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomt geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat 3D Printer Services tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat 3D Printer Services tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 24 – Informatie verstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de oveereenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan 3D Printer Services.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert 3D Printer Services de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoordelijk de door 3D Printer Services redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 25 – Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van 3D Printer Services ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffend 3D Printer Services waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijke is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan 3D Printer Services schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  2. Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 26 – Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  1. Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete 1000 euro
  2. Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete 5000 euro
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze beote is geen voorafgaande ingebrekstelling of gerechtelijke prodcude nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van 3D Printer Serives waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 27 – Vrijwaring

De klant vrijwaart 3D Printer Services tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door 3D Printer Serives geleverde producten en/of diensten.

Artikel 28 – Klachten

 1. De klant dient een door 3D Printer Services geleverde product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan het geen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten dan dient de klant 3D Printer Services daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen 3D Printer Services uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat 3D Printer Services in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overkomst tussen partijen.
 6. Indien een klant betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat 3D Printer Services gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 29 – ingebrekstelling

 1. De klant dient ingebrekstellingen schriftelijk kenbaar te maken aan 3D Printer Services.
 2. Het is de verantwoordelijkeheid van de klant dat een ingebrekstelling 3D Printer Services ook daarwerkelijk tijdg bereikt.

Artikel  30 – Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als 3D Printer Services een overeenkomst aangaat met meerdere klanten is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledig bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan 3D Printer Services verschuldigd zijn.

Artikel 31 – Aansprakelijkheid 3D Printer Services

 1. 3D Printer Serivces is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien 3D Printer Services aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. 3D Printer Services is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst , gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien 3D Printer Services aansprakelijk is , is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverekening wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige)uitkaring door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en geleden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van een overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting;

Artikel 32 – Vervaltermijn

Elke recht van de klant op schadevergoeding van 3D Printer Services vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het burgerlijk Wetboek.

Artikel 33 – Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht op een overeenkomst te ontbinden wanneer 3D Printer Services toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door 3D Printer Services niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat 3D Printer Services in verzuim is.
 3. 3D Printer Services heeft het recht op een overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien 3D Printer Services kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 34 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgelijke Wetboek geldt dat een tekortkoming van 3D Printer Services in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan 3D Printer Services kan worden toegerekend in een van de wil van 3D Printer Services onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltekijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichting en redelijkheid niet van 3D Printer Services kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoring; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor 3D Printer Services 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat 3D Printer Services er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. 3D Printer Services is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolgd van de overmachttoestand enige voordeel geniet.

 

Artikel 35 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Artikel 36  – Wijziging algemene voorwaarden

 1. 3D Printer Services is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal 3D Printer Services zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemen voor waarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 37 – Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van 3D Printer Services.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoelde in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 38 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Waneer één of meerder bepalingen van deze algemen voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarde niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat 3D Printer Services bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 39 – Toepâsselijk recht en bevoegde rechte

 1. Op iederen overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
  De Belgische rechter in het arrondissement waar 3D Printer Services is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01.06.2023